page_head_bg

Önümler

Deriniň akmagy üçin A-Arbutini saklaýan melanin

Gysga düşündiriş:

Iňlis ady:alfa-Arbutin

CAS #:84380-01-8

Molekulýar formula:C12H16O7

Gurluş formulasy :α-Arbutin-1


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

α-Arbutin melaniniň öndürilmegine we çökmegine päsgel berip bilýän, pigmentasiýany we çişikleri aýyryp bilýän β-Arbutine meňzeýär.Geçirilen gözlegler, α-arbutiniň tirozinazyň işjeňligini birneme pes konsentrasiýada saklap biljekdigini we tirozinaza garşy saklaýyş täsiriniň β-arbutiniňkiden has gowudygyny görkezdi.Alfa-arbutin, Zihuating ýaly aklaýjy serişde hökmünde kosmetikada ulanylyp bilner.

α-Arbutin çig malyň agardylmagynyň täze görnüşidir.α-Arbutin derini çalt siňdirip biler we tirozinazyň işjeňligini saýlap saklap biler, şeýlelik bilen melaniniň sintezini bökdäp biler, ýöne epidermal öýjükleriň kadaly ösmegine täsir etmeýär we tirozinazyň özüni görkezmegine päsgel bermeýär.Şol bir wagtyň özünde deriniň pigmentiniň çökmeginiň öňüni almak we pigmentasiýany we çişikleri ýok etmek üçin α-arbutin melaniniň çüýremegine we çykmagyna kömek edip biler.Α-arbutiniň hereket prosesi gidrokinon öndürmeýär, zäherlenme we deriniň gyjyndyrylmagy we allergiýa ýaly täsirleri hem bermeýär.Aboveokardaky aýratynlyklar α-arbutiniň derini aklamak we reňklemek üçin iň ygtybarly we iň täsirli çig mal hökmünde ulanylyp bilinjekdigini kesgitleýär.α-Arbutin derini dezinfeksiýa etmek we nemlendirmek, allergiýa garşy funksiýalara eýedir we zeper ýeten deriniň bejerilmegine kömek edip biler.Bu häsiýetler α-arbutini kosmetikada giňden ulanmaga mümkinçilik berýär.

Molekulýar agram:272.25100

Takyk massa:272.09000

PSA:119.6100

LogP:-1.42910

dykyzlygy:1.556g / cm3

Gaýnama nokady:5.0-7.0

ereýän nokady:195-196 ℃

Fleş nokady:293.4 ℃

Döwülme görkezijisi:1.65

Aýratynlyk

1. Derini çalt aklaň we ýagtylandyryň, aklamak täsiri ähli deri üçin amatly β-arbutinden has güýçlidir.

2. Düwürtikleri netijeli ýeňilleşdiriň (ýaş tegmilleri, bagyr tegmilleri, güneşden soňky pigmentasiýa we ş.m.).

3. Derini goraň we UV şöhleleri sebäpli dörän zeperleri azaldyň.

4. Ygtybarly, az doza we çykdajylary azaltmak.

5. Gowy durnuklylygy bar we formuladaky temperatura, ýagtylyk we ş.m. täsir etmeýär.

Mundan başga-da, köp sanly ylmy synaglar arkaly α-arbutiniň çişmä garşy, antibakterial we antioksidlenme taýdan belli bir bejeriş täsiriniň bardygyny tassyklady.

Önümiň gaplanylyşy

Alýumin folga haltasyna gaplanan 1kg, karton deprek üçin 50 kg, jikme-jiklikler üçin satuw bilen ylalaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Daşamak we saklamak üçin seresaplyklar

Lightagtylykdan uzakda we salkyn we gurak ýerde möhürlenen gapda saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki: