page_head_bg

Adipik kislotasy senagaty

Adipik kislotalar pudagynda esasy sanawdaky kompaniýalar: Huafeng Chemical (002064), Şenma (600810), Hualu Hengşeng (600426), Danhua Technology (600844), Kailuan (600997), Yangmei Chemical (600691) Garaşyň.

Ipurdumda adipik kislotanyň önümçilik kuwwaty çalt ösýär we işleýiş derejesi pes bolmagynda galýar.Ipurdumyzyň adipik kislotasynyň ösüşiniň ösmegi we çykdajy artykmaçlyklary kem-kemden ýüze çykmagy bilen, ýurdum 2019-njy ýylda takmynan 2,655 million tonna önümçilik kuwwaty bilen adipik kislotany dünýäde iň uly öndüriji boldy. 6.0%, we bäş ýyla çenli birleşme ösüş depgini.9.1%, şol bir wagtyň özünde dünýädäki birleşmäniň ösüş depgini bary-ýogy 3,9% boldy.2019-njy ýylda Hytaýyň adipik kislotany öndürmek kuwwaty dünýädäki umumy mukdaryň 54% -ini emele getirdi.2020-nji ýylda adipik kislotanyň içerki önümçilik kuwwaty 2,71 million tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2,65 göterim ýokarlanar we CAGR 2009-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli 15.5 göterime ýeter. Önümçilik kuwwatynyň giňeliş tizliginden has çalt Aşakdaky islegiň ösüş depgini, içerki adipik kislotalar bazary soňky ýyllarda ýokary bäsdeşlige ukyplydy we kuwwaty ulanmagyň derejesi takmynan 60% -e çenli saklandy we enjamlaryň köp toplumy uzak wagtlap ýapyk ýagdaýda.

Hytaýyň adipik kislotasyny öndürýän kompaniýalara esasan Huafeng Chemical, China Shenma, Haili Chemical we Qilu Hengsheng ýaly iri kompaniýalar wekilçilik edýär.2020-nji ýylda CR3 64,6% bolup, önümçilik kuwwaty ýokary derejede jemlenendir.Şolaryň arasynda öňdebaryjy kompaniýa “Huafeng Chemical” 735,000 tonna adipik kislotasyna eýe bolup, önümçilik kuwwaty boýunça dünýäde iň uly we içerki bazardaky paýy 40% -den gowrakdyr.

Häzirki wagtda Hytaý adipik kislotany köp sarp edýär we sarp edişiň ösüşi dünýäde öňde barýar.2019-njy ýylda ýurduň adipik kislotany sarp etmegi 1,139 million tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2,0 göterim ýokarlandy we ösüş depgini öňküsinden haýal boldy.Soňky bäş ýylda meniň ýurdumda adip turşusynyň sarp edilişiniň 6,8% -i bolup, dünýädäki birleşme ösüş depgininden ep-esli ýokarydyr.2020-nji ýylda adipik kislotanyň içerki sarp edilişi 1,27 million tonna bolar.

Countryurdumdaky adipik kislotanyň içerki sarp ediş gurluşy Europeewropa we ABŞ-dan tapawutlanýar.Şolaryň arasynda poliester poliol esasan poliuretan süýümi, aýakgabyň ýeke-täk ätiýaçlyk ergini we termoplastiki poliuretan elastomer ýaly ahyrky önümleri öndürmek üçin ulanylýan iň aşaky akym meýdanydyr.2020-nji ýylda adipik kislotany içerki akymda PU süýüminiň, ýeke-täk aksiýa ergininiň we PA66-nyň paýy degişlilikde 38,2%, 20,7% we 17.3% bolar.Aşakdaky islegiň ösmegi bilen höweslendirilen adipik kislotanyň içerki sarp edilişi durnukly ösüşi görkezdi.Plastiki çäklendirme tertibi boýunça, PBAT adipik kislotasyna uly isleg döreden giň ösüş meýdanyna eýe.