page_head_bg

Habarlar

Wanhua, Lihuayi, Hualu Hengsheng we beýleki intensiw peseltmeler!Himiki önümleriň 50-den gowrak görnüşi ýykyldy!
Senagat işgärleriniň pikiriçe, üpjünçilik zynjyry epidemiýanyň täsiri astynda boldy we käbir awtoulag kompaniýalary önümçiligi togtatdy we bazaryň litiý duzlaryna bolan isleginiň azalmagyna garaşylýar.Aşaky nokady satyn almak niýeti gaty pes we litiý önümleriniň umumy bazary ýin pese gaçýar, bu ýakynda bazardaky nokatlaryň has gowşak bolmagyna sebäp bolýar.Epidemiýa sebäpli üpjün edijileriň täsiri ýa-da aşaky müşderileriň ýapylmagy sebäpli satyn almak niýetleriniň azalmagy, bu himiýa bazarynyň häzirki döwürde ýüze çykýan agyr ýagdaýlarydygyny bellemelidiris.Lityum karbonata meňzeş, 50-den gowrak içerki himiki önüm ikinji çärýekde bahalaryň peselmegini görkezip başlady.Diňe on günüň içinde käbir himiki önümler 6000 ýuandan gowrak azaldy we 20% töweregi azaldy.

Erkek angidrid häzirki wagtda 9950 ýuana / tonna, aýyň başyndan 2483.33 ýuana ýa-da 19,97% peselýär;
DMF häzirki wagtda 12,450 ýuana / tonna, aýyň başyndan 2100 ýuana / tonna ýa-da 14.43% peselýär;
Glisiniň häzirki bahasy 23666,67 ýuana / tonna, aýyň başyndan 3166,66 ýuana / tonna aşaklap, 11,80% peseldi;
Akril kislotasynyň häzirki bahasy 13666,67 ýuana / tonna, aýyň başyndan 1633,33 ýuana / tonna aşaklap, 10,68% peseldi;
Propilen glikol häzirki wagtda 12,933.33 ýuana / tonna, aýyň başyndan 1200 ýuana / tonna ýa-da 8,49% peselýär;
Garylan ksileniň häzirki bahasy 7260 ýuana / tonna, aýyň başyndan 600 ýuana / tonna aşaklap, 7,63% peseldi;
Aseton häzirki wagtda 5440 ýuana / tonna, aýyň başyndan 420 ýuana ýa-da 7,17% peselýär;
Melaminiň häzirki bahasy 11233.33 ýuana / tonna, 700 ýuana / tonna ýa-da aýyň başyndan 5,87% peselýär;
Kalsiý karbidiniň häzirki bahasy 4200 ýuana / tonna, aýyň başyndan 233.33 ýuana / tonna ýa-da 5,26% peselýär;
Jemi MDI-iň häzirki bahasy 18,640 ýuana / tonna, aýyň başyndan 676,67 ýuana / tonna ýa-da 3,50%;
1,4-Butanediol häzirki wagtda 26,480 ýuana / tonna, aýyň başyndan 760 ýuana / tonna ýa-da 2,79% peselýär;
Epoksi rezin häzirki wagtda 25,425 ýuana / tonna, 450 ýuana / tonna ýa-da aýyň başyndan 1,74% peselýär;
Sary fosforyň häzirki bahasy 36166,67 ýuana / tonna, aýyň başyndan 583.33 ýuana / tonna ýa-da 1,59% peseldi;
Lityum karbonatyň häzirki bahasy 475,400 ýuana / tonna, aýyň başyndan 6000 ýuana / tonna ýa-da 1,25% peseldi.

Pese gaçýan himiýa bazarynyň aňyrsynda köp sanly himiýa kompaniýasy tarapyndan çykarylan köp sanly peseldiş habarnamalary bar.Örtük satyn alyş torunyň habaryna görä, ýakynda Wanhua Chemical, Sinopec, Lihuayi, Hualu Hengsheng we beýleki himiýa kompaniýalary önümiň arzanladylandygyny habar berdiler we her tonnanyň bahasy takmynan 100 ýuana arzanlady.

Lihuayi izooktanolyň sitatasy 200 RM / tonna 12,500 RMB-a düşdi.
Hualu Hengşengiň izooktanol sitatasy 200 ýuana / tonna 12,700 ýuana / tonna düşdi.
Zangzhouou Şiýou fenolyň bahasy 150 ýuana / tonna 10,350 ýuana / tonna çenli arzanlady.
“Gaoqiao Petrochemical” fenolyň bahasy 150 ýuana / tonna 10,350 ýuana / tonna çenli arzanlady.
“Jiangsu Xinhai Petrochemical” -yň propilen bahasy 50 ýuana / tonna 8,100 ýuana / tonna çenli arzanlady.
“Shandong Haike Chemical” -yň propilen üçin iň soňky teklibi 100 ýuana / tonna 8,350 ýuana / tonna çenli arzanlady.
“Yanshan Petrochemical” -yň aseton bahasy 150 ýuana / tonna 5500 ýuana / tonna çenli arzanlady.
Hytaý-Saud Týanjinin Nebit Himiýasynyň asetonynyň bahasy 150 ýuana / tonna arzanladyldy we 5500 ýuana / tonna ýerine ýetirildi.
“Sinopec” -iň arassa benzol bahasy 150 ýuana / tonna 8,450 ýuana / tonna çenli arzanlady.
Wanhua Chemical-yň Şandong sebitindäki butadien teklibi 600 ýuana / tonna 10,700 ýuana / tonna düşdi.
Demirgazyk Huajiniň butadien auksion ätiýaçlyk bahasy 510 ýuana / tonna 9500 ýuana / tonna çenli arzanlady.
Dalian Hengli butadieniň bahasy 300 RMB / tonna 10,410 RMB-a çenli arzanlady.
“Sinopec Huazhong” satuw kompaniýasy, “Wuhan Petrochemical” -yň butadieniniň bahasyny 300 ýuana / tonna arzanlady we 10,700 ýuana / tonna durmuşa geçirdi.
“Sinopec South China Sales Company” -iň butadieniniň bahasy 300 ýuana / tonna arzanlady: Guanç Guangzhouou Nebit Himiýasy 10,700 ýuana / tonna, Maoming Petrohimiýa 10,650 ýuana / tonna, Zhongke Arassalaýyş we Himiýa 10,600 ýuana / tonna ýerine ýetirdi.
Taýwanyň “Chi Mei ABS” teklibi 500 ýuana / tonna 17,500 ýuana / tonna düşdi.
Şandong Haijiang ABS teklibi 250 ýuana / tonna 14,100 ýuana / tonna düşdi.
“Ningbo LG Yongxing ABS” teklibi 250 ýuana / tonna 13,100 ýuana / tonna düşdi.
Jiaxing Teijin PC önümleriniň sitatasy 200 RMB / tonna 20,800 RMB-a düşdi.
“Lotte Advanced Materials PC” önümleriniň sitatasy 300 RMB / tonna 20,200 RMB-a düşdi.
Şanhaý Huntsmanyň aprel aýyndaky arassa MDI barreli / köp mukdarda suw sanawynyň bahasy 25,800 ýuana / tonna, geçen aý bilen deňeşdirilende 1000 ýuana / tonna arzanlady.
Wanhua Chemical-yň Hytaýda arassa MDI-iň sanaw bahasy 25,800 ýuana / tonna (mart aýyndaky bahadan 1000 ýuana / tonna).

Üpjünçilik zynjyry döwüldi we üpjünçilik we isleg gowşak, himiki maddalar peselmegini dowam etdirip biler

Köp adamlar himiýa bazaryndaky ösüşiň bir ýyla golaý dowam edendigini aýtdylar we pudakdaky köp adam bu ösüşiň ýylyň birinji ýarymynda dowam etjekdigine garaşýarlar, ýöne bu ösüş ikinji çärýekde azaldy.Näme üçin?Bu soňky birnäçe “gara guş” wakalary bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.
2022-nji ýylyň birinji çärýeginde içerki himiýa bazarynyň umumy görkezijisi güýçli boldy.Çig nebit we beýleki haryt bazarlary güýçli ýokarlanmagyny dowam etdirdi we himiýa bazary gyzgyn söwda edildi.Senagat zynjyrynyň aşaky ujundaky hakyky sargytlar ýeterlik bolmasa-da, bazar bir wagtlar gowşapdy, ýöne rus-ukrain urşunyň başlanmagy bilen., energiýa krizisiniň aladalary güýçlenmegini dowam etdirýär, içerki himiýa bazaryny aşa ýokary sikle iterýär we himiki önümleriň “inflýasiýa” derejesi ýokarlanýar.
Emma bu “ýüzleý abadançylyk” köpügi ikinji çärýekde çaltlyk bilen ýaryldy.Içerki epidemiýa köp ýerlerde ýaýrady we köp ýerler “şäherleri ýapmaga” başlady.Speedokary tizlik bilen ondan gowrak sebit ýapyldy we logistika ýapyldy.Çig malyň satyn alynmagyna we haryt satylmagyna täsir edildi.Şeýle hem himiki kiçi pudaklaryň köpüsinde üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi boldy.Dolandyryşda has köp adam bar.Üpjünçilik tarapy we isleg tarapy goşa zarba urdy we himiýa bazary basyş astynda öňe gitdi.
Mundan başga-da, häzirki periferiýa pudaklary hem gün-günden üýtgeýär, ABŞ we onuň ýaranlary uly göwrümli ätiýaçlyklary we negatiw bazar atmosferasyny boşatdy we halkara çig nebitiň bahasy ýokary derejeden aşaklady.
Epidemiýanyň içerde we daşary ýurtlarda täsir eden zähmet we logistika kärhanalary köp ugurlarda we dürli faktorlarda hyzmatdaşlyk etdi we himiýa bazary gysga möhletde peselip biler.


Poçta wagty: 18-2022-nji aprel