page_head_bg

Biz hakda

IDEA-a hoş geldiňiz!

Toparyň wezipesi

--- "Iň oňat önümler bilen müşderilere hyzmat ediň we kärhananyň ösüşi bilen jemgyýete hyzmat ediň"

Toparyň wezipesi, toparyň işgärleriniň geçmişine we häzirki ýagdaýyna düşünmek, şeýle hem geljege garaşmak we höküm çykarmak we durnukly ösüşi üpjün etmek üçin Toparyň esasy hereketlendiriji güýjüni öz içine alýar."Iň oňat önümler bilen müşderilere hyzmat etmek" toparyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýan maksat;"kärhananyň ösüşi bilen jemgyýete hyzmat etmek" toparyň işgärleriniň jemgyýetçilik ösüşini öňe sürmekde tutýan ornuny we jogapkärçiligini görkezýär.

about-1

Toparyň gymmatlyklary

- "Jemgyýet we kärhana üçin has uly gymmatlyk döretmäge dowam ediň"

about-3

Groupurt üçin bu topar, degişli pudaklaryň umumy ösüşine itergi berer we dünýä derejesindäki kärhana döretmek arkaly jemgyýetiň üznüksiz ösüşine kömek eder.

Önüm ulanyjylary we üpjün edijileri üçin topar, win-win hyzmatdaşlygy ýörelgesine esaslanýan esasy senagat zynjyryny ösdürmäge borçlanýar we birek-biregi doldurmak we bilelikde ösmek üçin hyzmatdaşlar bilen ýokary we aşaky kompaniýalary gözleýär.

Topar işgärler üçin kanagatlanarly işgärler bolmasa ýokary hilli önümleriň we müşderileriň hyzmatynyň bolmazdygyna berk ynanýar.Kompaniýanyň ösüşi işgärleriň şahsy ösüşi bilen berk baglanyşykly.Topar işgärleriň öz-özüne bolan gymmatlyklaryny ýokarlandyrmagy höweslendirýär we her bir işgäriň şahsy potensialyna doly oýnap biljekdigi we Toparyň sagdyn we durnukly ösmegi üçin zehin kepilligini üpjün etmegi üçin ösüş platformasy we işgärleriň ösmegi üçin giň ýer berýär. .

Toparyň gymmatlyklary, şeýle hem kompaniýanyň içerki gymmatlyklaryna we ynançlaryna, esasanam yhlaslylygy, bitewiligi we umumy ösüşi höweslendirmek üçin talaplary öz içine alýar.Diňe wepalylyk, bitewilik we umumy ösüş ynançlaryna ygrarly bolmak bilen, döredijilik höweslendirilip bilner, toparlaýyn işlemek ruhy ösdürilip bilner we jemgyýet we kärhana üçin has uly gymmatlyk döredilip bilner.

Toparyň iş maksady

- "Bazara gönükdirilen, müşderi merkezi, müşderini kanagatlandyrmak hyzmatlaryny gözlemek"

Işewürlik maksady, işiň esasy ölçegi.Topar inçe himiki maddalaryň gözleg we ösüş, önümçilik we paýlaýjydyr.Hyzmatlarymyz diňe bir önümçilik proseslerini gowulandyrmak, önümiň hilini durnuklaşdyrmak, önümçilik çykdajylaryny azaltmak we birinji derejeli önümleri hödürlemek bilen çäklenmän, oýlanyşykly, oýlanyşykly we adamlara gönükdirilen müşderi hyzmatyny hem nygtaýar."Bazara gönükdirilen, müşderi merkezi we müşderini kanagatlandyrmak hyzmatlaryny gözlemek" Toparyň bazara gönükdirilen we müşderini kanagatlandyrmak baradaky iş pelsepesini öz içine alýar.

Önümler kärhananyň durmuşydyr.Kanagatlanarly önümler bolmasa, kanagatlanarly müşderiler bolmaz we kanagatlanarly müşderiler bolmasa kärhananyň ösüşi üçin geljegi bolmaz.Şonuň üçin önümlere esaslanyp, bazara gönükdirilen we müşderi merkezi işimiziň esasydyr.

Jemgyýetiň ösüşi tükeniksiz, bazara bolan islegiň ösüşi tükeniksiz, müşderileriň göwnünden turýan önümleri we hyzmatlary yzarlamagymyz hem gutarmaz.

about-4

Toparyň bilelikdäki ruhy

- "Özgertme we täzelik, günüňi ele al, köp işle we köp işle, toparlaýyn işlemek"

about-6

Özgertme we innowasiýa ruhy

Himiýa önümçilik pudagynyň ösüşi günsaýyn üýtgeýär we bäsdeşlik diýseň ýiti.Topar dünýä derejesindäki öndüriji bolmaga çalyşjak bolsa, üznüksiz reforma we innowasiýa dowam etmeli.Özgertme we innowasiýa, Tiande toparynyň üýtgeşmeleriň arasynda ýaşamak, üýtgeşmeleriň arasynda ösmek we üýtgeşmeleriň arasynda dünýä derejesindäki kompaniýa bolmaga çalyşmak islegini öz içine alýar.

about-7

Günüň ruhuna çalyşyň

Kärhanany ösdürmek üçin häzirki çalt üýtgeýän gurşawda, bazara jogap tizligi kärhanalaryň ýaşamagyny kesgitleýän esasy hile öwrüldi.Günüňi ele almak, üýtgeşmelere uýgunlaşmak we wagta garşy ýaryş Toparyň durnukly ösüşi üçin möhüm kepillikdir.Netijelilik kärhanany ösdürmegiň açarydyr.Güni ele almak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak ruhuny dowam etdiriň we netijede kärhananyň netijeliligini ýokarlandyrmak we kärhananyň çalt ösmegine goldaw bermek maksadyna ýetiň.

about-8

Zähmetkeş telekeçilik

Topar tarapyndan öňe sürülýän zähmetsöýer telekeçilik ruhy, ownuk daýhan ykdysadyýetiniň şertlerinde tygşytly ykdysadyýet däl.Kynçylyklar, kynçylyklara döz gelmek isleýän yhlas ruhy we hiç haçan kanagatlanmazlyk ruhy we ösüşe ymtylmak bilen göreşýän ruh hiç wagt kiçelmeýär.Telekeçilik ruhy bilen işimizi döretmek we işgärleri telekeçilik ruhy bilen zähmet çekmäge höweslendirmek, toparyň zähmetini, yhlasyny we iň ýokary netijeliligini görkezýän "dünýä derejesindäki kärhana döretmek" zerurlygydyr. korporatiw çeşmelerini ulanmak.hakda oýlandy.

about-5

Toparlaýyn işiň ruhy

Toparlaýyn işlemek kärhananyň durnukly we sagdyn ösmeginiň kepili bolup durýar.Toparyň her bir işgäri toparlaýyn işiň ruhuna eýermelidir, umumy düşünjäni, umumy düşünjäni we umumy ösüş düşünjesini döretmelidir.Olar umumy maksat üçin hakykatdanam birleşip, kärhananyň beýikliginden umumy maksatlara doly oýnap bilerler.Bir plyusyň ikisinden uly täsirini gazanmak üçin potensial.