page_head_bg

Önümler

Etilheksilgliserol feniletil spirtiniň antiseptik funksiýasyny güýçlendirip biler

Gysga düşündiriş:

CAS No .:70445-33-9

Iňlis ady :3- [2- (Etilheksil) oksil] -1,2-propandiol

Gurluş formulasy :Ethylhexylglycerol-3


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy

Etilheksilgliserol feniletil spirtiniň antiseptiki işini güýçlendirip biler.Bularyň ikisi-de kanunlarda we kadalarda göz öňünde tutulan konserwantlaryň sanawynda ýok, kosmetika önümlerinde-de gadagan edilmeýär.Olaryň düzümi belli bir konserwatiw täsire eýedir we köplenç "goşulmadyk" konserwantlar ýa-da "nol goşulan" konserwantlar diýilýär.

Feniletil alkogoly tebigy tagamlaryň düzüm böleklerinden biridir we belli bir antibakterial täsire eýe.Etilheksilgliserol fenetil spirtiniň antiseptiki işini güýçlendirip biler.Bularyň ikisi-de kanunlarda we kadalarda göz öňünde tutulan konserwantlaryň sanawynda ýok, kosmetika önümlerinde-de gadagan edilmeýär.Olaryň düzümi belli bir konserwatiw täsire eýedir we köplenç "goşulmadyk" konserwantlar ýa-da "nol goşulan" konserwantlar diýilýär.

Howpsuzlyk möhleti

1. Gözler bilen tötänleýin aragatnaşykdan soň, derrew köp suw bilen ýuwuň we lukmançylyk kömegi bilen ýüz tutuň.
2. Gözlük ýa-da maska ​​geýiň.
3. fireangyn ýa-da partlama ýüze çykan ýagdaýynda tüsse dem almaň.

Töwekgelçilik şertleri

1. Gözlere çynlakaý zeper.
2. Suw jandarlaryna zyýanly we suw gurşawyna uzak wagtlap ýaramaz täsir edip biler.

Giriş

1. Etilheksilgliserol sintetiki çig maldan alynýar.
2. Etilheksilgliserol gaty howpsuz we gaharlandyryjy däl hasaplanýar.To
3. Etilheksilgliserolyň ýumşak nemlendiriji, täsir ediji ýaly hereket etmegi ýaly köp peýdasy bar we kosmetiki formulalaryň deriniň duýgusyny gowulaşdyryp biler.
4. Etilheksilgliserol köp wezipeli kosmetiki maddadyr, derini bejermekde dezodorantlarda, emolýentlerde we nemlendirijilerde işjeň madda hökmünde ulanylýar we önümiň ýaramazlaşmagyndan goramak üçin beýleki maddalaryň antibakterial häsiýetlerini güýçlendirýär.


  • Öňki:
  • Indiki: